Home » Privacyverklaring

Privacyverklaring

BOEST kindertrainingen hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geef ik heldere en transparante informatie over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om jouw privacy en die van jouw kind te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BOEST kindertrainingen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • Verwerking van de persoonsgegevens beperk tot uitsluitend die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vraag om jouw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van de persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte ben van jouw rechten omtrent de persoonsgegevens, je hierop wil wijzen en deze respecteer.

Als organisatie ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van jullie persoonsgegevens. Indien je hierover na het doornemen van deze verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door BOEST kindertrainingen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over de opdracht (lees: training);
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BOEST kindertrainingen de volgende persoonsgegevens van jou als ouder of verzorger vragen:

 • NAW-gegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

En van jouw kind:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • woon-leefsituatie, gezinssamenstelling;
 • naam school en groep;
 • e-mailadres;
 • reden en achtergrond aanmelding.

Jouw persoonsgegevens worden door BOEST kindertrainingen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door BOEST kindertrainingen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn, Facebook of Instagram.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BOEST kindertrainingen de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door BOEST kindertrainingen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan mij geeft, kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de (financiële) administratie.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien je mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

BOEST kindertrainingen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens BOEST kindertrainingen van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van jou ontvangen heb. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door BOEST kindertrainingen of door een van de verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Ik kan je vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Wanneer je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan verzoek ik je vriendelijk hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen onverhoopt niet uit, dan vind ik natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen?

Als je naar aanleiding van dit document nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met mij op via de onderstaande gegevens.

Contactgegevens

BOEST kindertrainingen
Dijkstraat 11
2011 AM Haarlem
diane@boestkindertrainingen.nl (Diane van Berkel)